# شعر_نو_کردی

کاکیله‌ی کام که‌مچان کوومیه‌یده و؟!

      له پریوکیان پاوه‌نهیل یه‌ی گه‌ز زوان گیان دامه‌سه  گه‌رده چیوانه‌یل لچ  نامه‌سه‌و  بان  شوونه‌زه‌خمه‌گان  ماره‌یل  زه‌حاک پا دامه‌سه  گه‌ز ئرای  جارانه‌یل  جیاواز ئرای  ژانه‌یل  ژیوژاو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 103 بازدید