کاکیله‌ی کام که‌مچان کوومیه‌یده و؟!

 

 

 

له پریوکیان پاوهنهیل یهی گهز زوان

گیان دامه‌سه  گهرده چیوانه‌یل

لچ  نامه‌سه‌و  بان  شوونه‌زه‌خمهگان  ماره‌یل  زهحاک

پا دامه‌سه  گهز

ئرای  جارانهیل  جیاواز

ئرای  ژانه‌یل  ژیوژاو هاو‌کور

ده‌م  هه‌لپیچامه

له  دروهیل  سریوت و بالیوت

***

له پریوکیان  پاوهنهیل  یهی  گهز  زوان

له  ئه‌وه‌ل  کور  کهلیمهیل  بی که‌لاوه

له کی وهت  کی وهت  دیوهته‌یل  لیوهت

له قهیاره

له دهخیل

له بنه‌لبن تیهریک تاریخ

ههیمان وا تی

ههیمان زاتی

ههیمان شا تی

ههنای مه‌لیوچگ کلیله ،

ههنای هساره بهسیاس

ههنای دار خهفتیه

/ 7 نظر / 83 بازدید
محمدرضا حسنخانی

سلام شعر زیبایی است من با بخش آخر ان بیشتر ارتباط گرفتم

محمدرضا حسنخانی

راستی کتاب تازه تان چه شد ؟

علی رضا

فریشته‌یل له بوو سریوت و بالیوت ده‌م هه‌لپیچانه‌و گه رده‌چیوچانیگ منه‌ی کاکیله‌ی که‌مچانه‌یل کوومیای کرد!... چقدر جالب بود افرین

نیک یار

جلیل عزیز زبان فاخر یعنی این: لچ نامه‌سه‌و بان شوونه‌زه‌خمه‌گان ماره‌یل زه‌حاک پا دامه‌سه گه‌ز ئرای جارانه‌یل جیاواز... عزیز کلهر ! بوی نارنج کال می آید.... منتظرم سر بزن اگر شایسته دیدی در یکی از نشریات مرتبط منتشر فرمایید.

ریوار

ده سد خوه ش ئاقای آهنگر نژاد فره قشنگ بو

جلال کوهی

سلام ..دستت درد نکند امیدوارم سرزمین آباد وجودت همیشه نرمه واران بواری...