گول ئه‌سره‌یل ئاهوو پر له خیونه

شه‌وی زه‌خمه‌یل نوو نوو چیوزه ده‌یدن

شه‌وی ده‌رده‌یل کوو کوو چیوزه ده‌یدن

شه‌وی وه ئزن شای  گه‌وره‌ی خوراسان

گول  ئه‌سره‌یل ئاهوو  چیوزه ده‌یدن

گول ئه‌سره‌یل ئاهوو پر له خیونه

خودا زانی که حال ئیمه چیونه

چه‌نه‌یگه‌ گه‌وتره‌یل گومبه‌زه‌یلی

له داخ نوو گوله‌یلد ته‌رف تیونه

که‌می که‌وتر  که‌می ئاهوو بوارن

خودایا عه‌تره‌گه‌ی شه‌و بوو بوارن

دواره له‌ی که‌وین کومبه‌زه‌یله

ده‌سیگوو یه‌ی عه‌له‌م چیو کوو بوارن

چه‌نه‌یگه ژان به‌ش باله‌یل ئیمه‌س

چه‌نیگه شه‌و ره‌نگ تاله‌یل ئیمه‌س

عه‌له‌مدار و خه‌م و خیون و په‌ژاره

چه نیگه مه‌خش ئی ساله‌یل ئیمه‌س

چنگی واران  چنگی گیسه  چنگی خیون

زلان هات وه قینه‌و هه‌لکه‌نی سیون

به‌ش ئات و عه‌یالد  ده‌رد و داخه

حوسه‌ین گیان خه‌یمه‌گاند جار تر بیون

به‌شم ئاگر له ئی زمسانه بارن

رچگیاس ئاسویلی گ دیارن

هزار و سیسه‌د و چه‌ن یال سه‌خته

ته‌مام ئه‌وره‌گان خیون له‌یره وارن

ته‌مام ئه‌وره‌گان گیرن وه داخه‌و

ته‌مام وه‌لنگه‌گان شین که‌ن وه باخه‌و

هزار و سیسه‌د و چه‌ن ساله سه‌ر که‌ن

ته‌مام شامه‌گان وه بی چراخه‌و

دواره هاتیه رووژی گ  ده‌رده

دلم گیر خه‌مه‌یل ده‌وره گه‌رده

دواره ئمته‌حان سه‌خته یاران

ئرای یاری حوسه‌ین کی له‌یره مه‌رده ؟

جلیل آهنگرنژاد

/ 1 نظر / 58 بازدید
م- سعيدی

سلام زيبابود و غم انگيز . پيروز باشيد