نرمه واران

شعر کردی کلهری (کرماشانی )‌ و مطالبی در باره ادبیات کردی


 

...

چراغ به دستان همچنان در راهند و ادبيات هر قوم و ملتي به يمن نوجويان و نوانديشان ، مسير تكاملش را هموار مي سازد.آينده را جوانان امروزي مي سازند و فضاي روشن فردا را به امروزيان هديه مي دهند. ادبيات كُردي كرماشاني به يمن درخشش همين جوانان مي رود كه به آينده شيرين و دلخواهي بپيوندد. شايد براي خيلي از ماها كه با استرسي گزنده به چراغ هاي فراراه چشم دوخته ايم ، خيلي از چيزها پايان راه باشد. اما واقعيت اين گونه نيست . واقعيت را بايد دور از شعارها و » اين منم رستم دستان « ها و غيره شناخت . از ده سال گذشته به اين سو ، نام هايي وزين در عرصه ي شعر كُردي تا آسمان هاي ماندگاري رفته اند و همچنان بوي تازگي مي دهند . نسل هاي قبل از اين نيز استوارانه هنوز در ميدان ، علمداري مي كنند.هنوز بنفشي ها ، كرمرضا كرمي ها ، پرتوان تر از پيش ، روزهاي پيش رو را سبز مي بينند و جوانترها انديشه هاي تازه تري در اذهانمي كارند تا شعر كُردي اين سامان بسامان تر از هر عصري طعم روزهاي نيامده را در كام اهل ذوق شيرين گرداند.چراغ به دستان همچنان در راهند. راهي استوار و دلپذير . تا شيرين ترين تصاوير آرزوهاي ترا نقاشي كنند. تا تازه جوانان مشتاق را همچنان به كوچه باغ سبز و سرخ شعر رهنمون گردند. اين روزها همچنان بانگ نوگرايي نوجويان شاعر و سرايش شعر از ديار كلهر مي آيد. صداهايي تازه ، گرم و گيرا ، آشنا و شيرين كه شايد تازه ترين آنها جواناني از ديار گيلان غرب باشد. همچون : بهروز ابراهيمي و حامد شبابي.ابراهيمي اگر قدري جدي تر باشدو با شعر تخصصي تر برخورد كند ، بي شك آثارش ماندگارتر خواهد بود. تصاويري كه درباره ي طبيعت از وي شنيده ايم ، اگر قدري با تكنيك هاي روز شعر ، همخوني بيشتر داشته باشد مي تواند اذهان بيشتري را مسخر كند. شبابي نيز جوان خوش ذوقي است كه بهتر از هم سن و سالانش شعر كُردي را جديگرفته و مي تواند فرداي روشني را پيش رو داشته باشد.مهم ترين اصل در اين فضا آشنايي با اسلوب هاي درست شعر است . نوجويان ديارمان بايد همچو طي طريق كردگان با مطالعه و پژوهش در وادي شعر و ادب امروز آشنا باشند. اينجاست كه مي شود به روزهاي آفتابي ادبيات گرانسنگ كُردي كرماشاني ايمان آورد.نویسنده : جلیل آهنگرنژاد ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢